Pořádané akce
Online časopis Povrcháři

Partneři ------------------------------------------

10. odborný seminář - Kvalita a rizika ve výrobě 5.4.2017 - 6.4.2017

Již po desáté se letos, tradičně začátkem dubna, sejdou v malebných jihomoravských Čejkovicích odborníci ze strojírenství, aby se seznámili s novými výrobními technologiemi, materiály, ale i legislativou související s řízením, kvalitou i riziky ve výrobě.

Na základě aktuálních požadavků a potřeb pracovníků výrobních i obchodních firem, je připraven program tak, aby účastníci tohoto odborného semináře lépe zvládali omezující bariéry ve výrobě i v podnikání a nalezli odpovědi na otázky, jak vyrábět kvalitně, efektivně s nižší energetickou i ekologickou náročností a s minimální mírou rizik.

Po nezodpovědném a cíleném rozpadu výzkumné základny a odborného školství v našich zemích je více než potřebné prohlubovat vzájemnou spolupráci firem na bázi vzájemné informovanosti o technické a technologické vyspělosti na odborných seminářích, v rámci celoživotního vzdělávání.

Vzhledem ke kritickému nedostatku technicky vzdělaných nových pracovníků je nezbytné obnovit firemní technický rozvoj a podporovat celoživotní formy vzdělávání vlastních zaměstnanců za podpory vedení i majitelů firem. Nepochopení nebezpečí technologického zaostávání a ztráta motivace zaměstnanců je vážným nebezpečím v soutěži s technicky vyspělými a nezadluženými zeměmi světa, především Čínou, Ruskem i dalšími mimo EU.

Hlavním cílem tohoto odborného setkání strojařů je nejen snaha informovat o technickém i technologickém rozvoji, ale především i získání nových kontaktů a seznámení se specialisty v jednotlivých oblastech tak, aby při řešení svých pracovních úkolů mohlo být rychle nalezeno optimální řešení na základě vzájemné spolupráce a poskytnutí vlastních kapacit či vybavení firem, škol a výzkumných pracovišť.

Aktivní účastí na semináři můžeme všichni přispět k naplnění těchto záměrů. Účast na tomto odborném semináři přispěje jistě i letos k dalšímu rozvoji firem i strojírenství.

Každý z účastníků na setkání v Čejkovicích je nejen posluchačem, ale i aktivním členem tohoto kolektivu, ve kterém si účastníci vzájemně předávají to nejcennější – myšlenky a informace, čímž naplňují tradiční i současný cíl našich úspěšných firem a celého strojírenství: Progresivní technologie, kvalitní výroba a únosná rizika ve výrobě.

Na shledanou v Čejkovicích.

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.
Odborný garant semináře

Rámcový program semináře

 • Progresivní technologie pro strojírenství
 • Strojírenské materiály pro výrobní technologie
 • Technologie na zítra (aditivní technologie (3D), lepení)
 • Kvalita z pohledu legislativy
 • Management rizik
 • Udržitelný rozvoj, kvalita a rizika ve firmě
 • Environmentální politika ve výrobě
 • Povinnosti podniku a organizací vyplývající z legislativních předpisů
 • Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku
 • Technická bezpečnost výrobků
 • Personální certifikace

Program odborného semináře

Prezentace na semináři

 • přednáškou na semináři
 • příspěvkem či reklamou ve sborníku
 • prezentací firem ve foaie hotelu

Součástí této akce je:

 • Sborník přednášek a prezentací předních organizací a firem
 • Prezentace firem formou výstavy ve foaie hotelu
 • Exkurze (Zámecký archiv vín, Templářské sklepy)
 • Slavnostní společenský večer
  • večeře formou rautu
  • posezení u cimbálu

Organizační pokyny pro účastníky

10. odborný seminář „Technologie, kvalita a rizika ve výrobě“, se uskuteční v areálu hotelu Zámek v malebných moravských Čejkovicích ve dnech 5. a 6. 4. 2017 s programem na základě požadavků a zájmu technické veřejnosti a firem o vzdělávání v této oblasti strojírenství.

Prezence účastníků semináře je 4. 4. od 17:00 do 18:00 a 5. 4. 2017 od 9:00 do 10:00 hodin v prostorách hotelu Zámek. Odborný program začíná v Loveckém sále v 10:00 hodin dle programu semináře.

Cena dvoudenního semináře je 3 800,- Kč + 21 % DPH a zahrnuje náklady na: sborník, přednášky, občerstvení a organizační výdaje.

Ubytování bude zajištěno v ubytovacích kapacitách především v Hotelu Zámek a případně v apartmánech místních vinařských firem. Informace naleznete na internetových stránkách www.povrchari.cz. Účastníci si hradí ubytování samostatně. Výběr hotelu bude zohledňován zájmem a datem závazné přihlášky.

Přihláška

Přihláška - šablona *.doc

Leták PDF

Vzdělávání v oboru PÚ (školení, kurzy)


---------------------------------------------- Inzerce


Měřící přístroje pro povrchové úpravy


PosiTector SmartLink PosiTest