partneři

Povrchové úpravy ve strojírenství (Korozní inženýr)

Ústav strojírenské technologie Fakulta strojní ČVUT v Praze (Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV) ve spolupráci s Centrem pro povrchové úpravy – CPU v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze připravili: 

Dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“ s možnou certifikací dle Std. – 401 APC – Korozní inženýr

Přihláška – formulář k vyplnění ve formátu MS Word (*.docx)

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze, v rámci programu Celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze dvousemestrové studium „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto studia je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze, protikorozních ochran a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).

Účel a cíle studia

Ve svých pedagogických záměrech je toto studium koncipováno tak, aby získané vědomosti umožnily řešit pracovníkům v oboru povrchových úprav nejen běžné aktuální odborné problémy, ale i koncepční a perspektivní otázky na svých pracovištích.

Důraz je kladen na vytvoření uceleného přehledu teoretických a praktických poznatků v souladu s nejnovějšími znalostmi v oboru povrchových úprav, a to i souvisejících disciplínách a předmětech.

Koncepce studia vychází z celosvětového dynamického rozvoje tohoto důležitého a průřezového oboru, který svojí úrovní ovlivňuje technickou vyspělost výrobků, jejich kvalitu a životnost.

Časový plán

Studium je uspořádáno tak, aby nejdříve byly doplněny znalosti základních předmětů a disciplín, v návaznosti na tento teoretický základ, je pak koncipována výuka odborných předmětů a specializovaných technologií, týkajících se povrchových úprav.

V prvém semestru je výuka zaměřena na rozšíření odborných znalostí v oblasti strojírenských materiálů, v základech teorie koroze, fyzikální chemii, korozních charakteristikách kovů, volbě materiálů a korozním zkušebnictví.

Ve druhém semestru je výuka zaměřena na jednotlivé technologie povrchových úprav – kovových a nekovových anorganických povlaků i vrstev, a technologie organických povrchových úprav. Velká pozornost je věnována předúpravám povrchů kovů, čištění a konverzním vrstvám. Postupně jsou probírány technologie galvanického pokovení, pokovení žárovým nástřikem, v roztavených kovech a celé řadě dalších povrchových úprav používaných ve strojírenství, energetice a stavebnictví.

Výuka je orientována též na problematiku přístrojové techniky a zkušebnictví v oboru povrchových úprav i obecně ve strojírenství.

Zařazeny jsou přednášky i o nových progresivních strojírenských technologiích v souvislostech s oborem povrchových úprav a o zařízeních pro povrchové úpravy. Výuka je orientována i na otázky výběru norem, legislativy, ekologie i bezpečnosti práce.

Studium je dvousemestrové, celkově ve 144 výukových hodinách. Termín zahájení je stanoven na
11. února 2025.

Studium je kombinované s přednáškami, semináři a cvičeními na Fakultě strojní ČVUT v Praze – Dejvicích a s exkurzemi na špičkových pracovištích povrchových úprav. Výuka proběhne ve 12 dvoudenních soustředěních s výukou 1x až 2x za měsíc. Výuka může částečně probíhat on-line přes MS Teams. Na závěr studia se uskuteční exkurze do vybraných provozů a konzultace ke specializovaným odborným okruhům dle odborného zaměření a požadavků jednotlivých posluchačů. Podle potřeb a předchozího vzdělání posluchačů je možno studium ukončit vypracováním samostatné závěrečné práce na téma v souladu s požadavky pracoviště posluchače, nebo kvalifikační zkouškou podle standardu APC Std-401 se získáním certifikace – KI „Korozní inženýr“.

Organizace studia

Organizaci studia zajišťuje Ú 12133 – Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní v rámci celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze. Každý z účastníků si studium hradí individuálně na základě podepsané smlouvy. Ubytování je možné zajistit na vysokoškolských kolejích. 

Materiální zabezpečení studia

Náklady na studium činí 33.000,- Kč pro jednoho posluchače.

Cesty, ubytování a stravování hradí vysílající organizace nebo účastník sám.

Cena za zkoušku a certifikaci dle STD – 401 APC (Korozního inženýra) je cca 13.000,- Kč a není obsažena v ceně studia. (informace o certifikaci na www.apccz.cz)

Vedení studia

Odborný garant:

doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc., viktor.kreibich@fs.cvut.cz, 602 341 597

Ing. Jan Kudláček, Ph.D., jan.kudlacek@fs.cvut.cz, 605 868 932

Vedení studia:

Ing. Jan Kudláček, Ph.D., jan.kudlacek@fs.cvut.cz, 605 868 932

Ing. Jiří Kuchař, Ph.D., IWE, jiri.kuchar@fs.cvut.cz, 720 108 375

Administrativní záležitosti:

Mgr. Tatiana Dolníková, tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz, 224 352 629

Učební plán

1. semestr:  Koroze a volba materiálů – 72 hodin

Téma Počet hodin
1. Základy koroze a formy koroze 6
2. Strojírenské materiály 12
3. Fyzikální chemie 6
4. Degradační korozní mechanismy 6
5. Koroze dle prostředí10
6. Korozní charakteristiky materiálů8
7. Koroze v průmyslu6
8. Konstrukční zásady protikorozní ochrany6
9. Korozní inženýrství, inspekční činnost6
10. Tribologie. Ochrana proti opotřebení6
Celkem 72 hodin

2. semestr: Povrchové úpravy a protikorozní ochrana – 72 hodin

Téma Počet hodin
11. Předúpravy a čištění povrchu6
12. Kovové povlaky6
13. Galvanické pokovení10
14. Nekovové anorganické povlaky a konverzní vrstvy6
15. Žárové pokovení a termodifuzní povlaky6
16. Nátěrové hmoty a systémy6
17. Práškové plasty a speciální technologie4
18. Dočasná protikorozní ochrana4
19. Kontrola kvality a zkušebnictví8
20. Ekologie povrchových úprav8
21. Laboratoře + Exkurze 6
Celkem 72 hodin

Nabídka tohoto kurzu v pdf.

 

inzerce